Ochrana osobných údajov - informačná povinnosť

21.08.2018 15:44OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ


 ­­­­­­­­­podľa
článkov 13 a 14  nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší
smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie")

Vážení návštevníci
našich webových stránok,

v zmysle hore uvedeného
nariadenia si Vás dovoľujeme informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.
Táto informácia týka fyzických osôb a netýka sa údajov právnických osôb,
vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. 

1.    
Kto
je prevádzkovateľom VašiCH osobnýCH údajoV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Ing. Marek Baluška, PhD, - PREKLADY ENDESK,
Brezová 423/7, 927 01 Šaľa (ďalej len "Prevádzkovateľ")

2.    
V akých
situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho
súhlasu
len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto
spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe objednávky
prekladateľských služieb sú pre nás potrebné, aby sme vám mohli službu
poskytnúť a vyfakturovať.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné
údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

·        
Plnenie práv a povinností
vyplývajúcich z dodávateľsko - odberateľských vzťahov

·        
Vybavovanie reklamačného procesu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe
Vášho súhlasu
, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme
požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či
nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho
následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše
osobné údaje v týchto prípadoch:

·        
Podpora predaja: marketingové
ponuky.

3.    
Oprávnené
záujmy, pre ktoré sú VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ eviduje niekedy Vaše osobné
údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní.
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených
záujmov:

·        
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa
na ochrane servera ako aj na ochrane svojho podnikania. Všetky tieto údaje sú
anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje,
ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby.
Tieto údaje sú využívané len na štatistické účely za účelom
zistenia návštevnosti našej webovej stránky.

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje za
účelom poskytnutia služby alebo vzájomnej komunikácie v prípade, že nás
kontaktujete s požiadavkou o informácie, alebo nám zašlete dopyt na
prekladateľské služby.

4.    
Po
akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac
dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri
uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú
lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami nariadenia GDPR ohľadom uchovávania
a likvidácie osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho
súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. 

5.    
Z
akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame,
pochádzajú od Vás  ako dotknutých osôb
alebo od iných osôb ktoré vo Váš prospech objednala naše služby.

6.    
Kto
je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v
odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám
príjemcov: 

·        
Slovenská obchodná inšpekcia,
Orgán alternatívneho riešenia sporu, Policajný zbor, Súd, Znalecké ústavy a
znalci, Finančná správa, Sociálna poisťovňa, Iný oprávnený subjekt                                  

7.    
Aké
máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

·        
právo na prístup - môžete nás požiadať o
prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.

·        
právo na opravu - môžete nás požiadať o opravu
nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

·        
právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali
Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené
alebo inak spracúvané;

(ii)    odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje
spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;

(iii)   vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného
na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne
prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli
námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu;

(iv)  Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

(v)   Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti
stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa
vzťahuje;

·        
právo na obmedzenie spracúvania - môžete
Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby
Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

(ii)    spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz
týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

(iii)   prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy
ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

(iv)  vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa
čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa
prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

·        
právo na prenosnosť údajov - ak spracúvame
Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na
na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, 
a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami
spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste
poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s
tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

·        
právo na odvolanie súhlasu - ak je spracovanie
Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek
odvolať.

·        
právo vzniesť námietku - môžete kedykoľvek
vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov vždy vtedy, keď Vaše
osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu,
vrátane profilovania.

·        
právo podať sťažnosť - máte právo podať
sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.